ZELENEČ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V současné době probíhají práce na zadání územního plánu Zeleneč a doplňujících průzkumech a rozborech k zadání. S ohledem na skutečnost, že územní plán by měl sloužit obci, jejím obyvatelům, je snahou pořizovatele územního plánu co nejvíce zapojit veřejnost do samotného procesu. S ohledem na současnou situaci spojenou s onemocnění COVID-19 a z toho plynoucí omezení shromažďovat se, jsou připraveny online dotazníky a možnost kreslení do online mapy. Dotazník a online mapa je k nalezení v sekci 2. fáze "Průzkumy a rozbory", do kterých může kdokoliv psát své konkrétní požadavky na nový územní plán. Tyto požadavky budou průběžně vyhodnocovány, zohledněny v zadání územního plánu a následně i předány projektantovi nového územního plánu. Požadavky bude možné zasílat do 30. května 2021. Poté bude ponechán časový prostor pro vypracování samotného prvotního návrhu územního plánu, který bude projednán s veřejností a dotčenými orgány. Samotný návrh zadání územního plánu je zveřejněn v sekci 1. fáze "Zadání územního plánu".

AKTUÁLNĚ

1. FÁZE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2. FÁZE

PRŮZKUMY A ROZBORY

5. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

3. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

6. FÁZE

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN