top of page

FÁZE 4:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ

Po projednání návrhu územního plánu ve společném jednání a jeho vyhodnocení pokračuje pořízení územního plánu veřejným projednáním. Návrh územního plánu se projednává s dotčenými orgány a veřejností. Dotčené orgány uplatňují k návrhu územního plánu stanoviska, veřejnost své námitky a připomínky. Námitky může podat vlastník pozemků a staveb, dotčený návrhem územního plánu. K prvků náležejícím regulačnímu plánu mohou podat námitky i osoby uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona. Připomínky může podat kdokoliv. Obdržená stanoviska a připomínky se vyhodnocují, připravuje se tzv. návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. O námitkách, tedy zda jim bude vyhověno, rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud by na základě vyhodnocení námitek a připomínek došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, konalo by se opakované
veřejné projednání.

Audience a přednášející
bottom of page