top of page

FÁZE 5:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ

Po veřejném projednání došlo k několika úpravám v návrhu územního plánu Zeleneč. Tyto úpravy lze chápat jako podstatné a proto je nutné je projednat s veřejností a dotčenými orgány. 

 

Po veřejném projednání došlo zejména k níže provedeným úpravám:

  • návrh územního plánu byl převeden do jednotného standardu územně plánovací dokumentace, tedy do souladu se současně platnými právními předpisy (grafické znázornění ploch s rozdílným způsobem využití a jejich názvy),

  • zapracování požadavků oprávněných investorů ve vztahu k umisťování záměrů v bezpečnostním a ochranném pásmu produktovodu,

  • úprava podmínek prostorového a plošného uspořádání včetně doplnění etapizace pro rozvojové záměry (zastavitelné plochy) v sídle Mstětice,

  • aktualizace hranice zastavěného území, zejména v sídle Zeleneč,

  • doplnění a rozšíření zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost v sídle Zeleneč,

  • doplnění a úprava využití ploch přestavby v sídle Zeleneč,

  • doplnění cyklostezek a cyklotras,

  • vymezení plochy pro umisťování fotovoltaické elektrárny v sídle Zeleneč,

  • vyjmutí plochy pro agrolesnictví.

Konference
bottom of page